agm-bikers.com

English - http://www.agmbikers.pl/

Polish - http://www.agmbikers.pl/

Polish - http://www.shop4biker.pl

German - http://www.agmbikers.pl/

English - http://www.shop4biker.pl

French - http://www.agmbikers.pl/

Italian - http://www.agmbikers.pl/

Spanish - http://www.agmbikers.pl/

Russian - http://www.agmbikers.pl/

ГАРАНТИЯ

Гарантия на наши товары 2 года.

2years.jpg

 

ГАРАНТИЯ НА ТОВАРЫ AGM BIKERS

Гарантия на товары приобретенные непосредственно в фирме AGM в Зехайм/Германия или Вроцлав/Польша, в ее авторизированых дистрибюторов и дилеров (www.AGM-bikers.com), а также с прилавков во время слета байкеров, мотовыставок или же других событий обозначеных маркой AGM составляет в случае мотосумок — 2 года, а в случае водозащитных чехлов — 1 год.

Время гарантии начинаеться с момента приобретения товара.

Уверяем Вас, что товары AGM сделаны с высококачественных материалов, которые проходят тщательный контроль и не имеют фабричных дефектов. Но если был приобретен товар с дефектом (дефект продукции или материала), покупатель имет право на рекламацию — то есть прово на то, чтобы дефект был устранен или же право на обмен товара за щет производителя.

Гарантия не покывает повреждений, причиной который являеться неправильное использование товара:

  • использование, транспортировка или хранение в условиях, которые могут быть причиной повреждения сумки (в мятом виде, влажность (тоже неиспользование водозащитного чехла в сучае дождя), высокая температура, непосредственная интенсивная инсоляция)

  • неправильный уход: замачивание, стирание, выкручивание, глаженье, использование моющих средств и т.д. - такие действия категорически запрещены! Допустима только очистка влажной тряпочкой, замоченной в воде

  • чрезмерная нагрузка (болшой груз, заполнение на силу, подергивание и т.д.)

  • использование, несогласное с предназначением (транспортировка жидких продуктов, режущих, которые могут испортить сумку..)

  • модификация товара по собственному желанию и для собственной выгоды

  • повреждение ( умышленное или неумышленное, также в случае неправильного ухода за товаром, действий внешних факторов или вмешательство третьих лиц)

Любые рекламации следует высылать мейлом, факсом или телефоном и только после получения подтверждения о ее получении товар может быть выслан на указаный адрес для исправления или обмена ( о форме исполнения рекламации решает исключительно производитель). Товар отправленый на обмен или возвращаемый должен быть оригинально запакован (таким образом, чтобы во время транспортировки не был поддан деформации или повреждению), в хорошем состоянии (не может быть загразнен или мятый), пригодным к повторной продаже. Отправляемый обратно товар нужно высылать каждый раз с чеком или счетом, а в случае рекламации — также краткое описание дефекта/повреждения.

О повреждения возникших в случае транспотировки и по вине фирмы-перевозчика следует обратиться непосредственно к фирме-перевозчику. В случае сокрытых повреждений — следует обратиться в течении 7 дней. Обращение с рекламацией после 7 дней будет недействительным. При потери посылки во время транспортировки, отправленой клиентом, ответственность остается на клиенте и фирме-перевозчике.

Фирма AGM обязывается к тщательному исследованию возвращенного товара и в случае признания обоснованой рекламации — к его исправлению в течении 30 дней с момента получения или прислания товара к месту покупки или непосредственно к производителю. Если повреждение окажеться неисправимым, клиент получит новый товар, при этом время гарантии начнется с момента отправления товара клиенту.

Иски и претензии которые не включены в этой гарантии, а также по причине неправльного использования товаров AGM исключены. Товары высылаемые без согласования к фирме AGM не будут приняты.

 


 

В случае рекламации просим обращаться перед высылкой товара непосредствено:

Тел. 071 7832463 или 7832464,
Факс: 071 7832466,
Email : info@AGM-bikers.com

AGM

ul. Buforowa 34

52-131 Wroclaw / POLAND

Gwaranacja na produkty „AGM“
Gwarancja na produkty zakupione bezpośrednio w firmie PB w Seeheim/Niemcy lub Wrocław / Polska jak i u jej
autoryzowanych dystrybutorów i dealerów (www.AGM-bikers.com) oraz na stoiskach AGM podczas zlotów,
targów motocyklowych oraz innych imprez opatrzone marką AGM wynosi w przypadku toreb motocykowych - 2
lata, zas w przypadku kaptur przeciwdeszczowych – 1 rok. Pozostałe akcesoria (produkty gratis) jak: siatka
bagażowa i pasek na ramię są wyłączone z gwarancji. Gwarancja zaczyna biec od daty kupna produktu.
Zapewniamy, ze produkty AGM wykonane są z najwyższej jakości materiałów, poddawane są każdorazowo
szczegółowej kontroli i są wolne od wad fabrycznych. Jeżeli mimo to zostal zakupiony produkt wadliwy (wada
wykonania lub materiałowa), Kupujacy ma prawo do reklamacji tj. naprawy lub wymiany zakupionego produktu
na koszt producenta..
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu tj:
- używanie, transportowanie czy przechowywanie w warunkach mogących przyczynić się do zniszczenia torby
(w stanie zgniecionym, wilgoć (w tym m.in. nieużywanie kaptura przeciwdeszczowego w przypadku
deszczu), wysoka temperatura, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie)
- niewłaściwa pielęgnacja jak: moczenie, pranie, wykręcanie, prasowanie, używanie detergentów itd. -
czynnosci te są całkowicie zabronione ! Dopuszczalne jest tylko czyszczenie wilgotną szmatką zmoczoną w
wodzie
- nadmierne obciążenie (za duży ciężar, wypychanie na siłę, szarpanie itp.)
- używanie niezgodne z przeznaczeniem (np. przewozenie produktow plynnych, tnacych mogacych uszkodzic
torbe)
- modyfikacje produktu na własną rękę
- uszkodzenie (celowe lub niezamierzone, również w wyniku niedbałego obchodzenia się z produktem,
działania czynników zewnętrznych czy ingerencji osób trzecich)
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać emailem, faksem lub telefonicznie i dopiero po otrzymaniu potwierdzenia
jej przyjęcia produkt może zostać wysłany na wskazany adres do naprawy lub wymiany (o sposobie załatwienia
reklamacji decyduje wyłącznie producent).
Produkt odsyłany na wymianę lub zwracany winien być oryginalnie zapakowany (w taki sposob aby w trakcie
normalnego transportu nie był narażony na deformacje czy uszkodzenia) w stanie nie budzącym zastrzeń (nie
może być zanieczyszczony czy zgnieciony) tak aby nadawał się do ponownej sprzedaży.
Do odsyłanego produktu należy każdorazowo dołączyć paragon lub rachunek a w przypadku reklamacji – również
krótki opis wady / uszkodzenia.
Widoczne szkody powstałe wskutek transportu i z winy firmy transportowej należy niezwłocznie zgłosić
bezpośrednio przewoźnikowi - zaś szkody ukryte - w ciągu 7 dni. Późniejsze reklamacje z tytułu szkód
transportowych nie będą uznawane. W przypadku zaginięcia w trakcie transportu przesylki nadanej przez klienta
odpowiedzialny jest klient i przewoźnik.
Firma PB zobowiązuje się do szczegółowego zbadania reklamowanego towaru i w przypadku uznania zasadności
reklamacji – do jego naprawy w ciagu 30 dni od daty dostarczenia bądź przysłania produktu do miejsca zakupu
lub bezpośrednio do producenta. Jeżeli reklamowana wada okaże się niemożliwa do usunięcia, klient otrzyma
nowy produkt, przy czym okres gwarancji zacznie biec od daty jego wysyłki do klienta.
Wszelkie roszczenia wykraczające poza zakres niniejszej gwarancji oraz z tytułu skutków następstwa wad lub
skutków niewłaściwego użytkowania produktów AGM są wykluczone.
Produkty wysyłane bez uzgodnienia na koszt firmy PB nie będą przyjmowane !
W przypadku reklamacji proszę zwrócić się przed wysyłką produktu bezpośrednio do :
Tel. 071 783246 3 lub 7832464, Fax: 071 7832466, Email : info@AGM-bikers.com
PB Sp. z.o.o.
ul. Karkonoska 10
59-015 Wrocław