agm-bikers.com

English - http://www.agmbikers.pl/

Polish - http://www.agmbikers.pl/

Polish - http://www.shop4biker.pl

German - http://www.agmbikers.pl/

English - http://www.shop4biker.pl

French - http://www.agmbikers.pl/

Italian - http://www.agmbikers.pl/

Spanish - http://www.agmbikers.pl/

Russian - http://www.agmbikers.pl/

GARANTÍA

¡Nuestros productos poseen garantía muy larga!

2years.jpg

 

¡Nuestros productos poseen garantía muy larga!

 

La garantía de los productos comprados directamente en la empresa AGM en Seeheim/Alemania o Wrocław/Polonia como distribudores autorizados y dealers (www.AGM- bikers.com) así como en los puestos de AGM durante rallys, ferias de motos y otras fiestas con logotipo AGM consta -2 aňos y en el caso de capuchas impermeables-1 aňo.

La garantía empieza desde la fecha de comprar.

Aseguramos que los productos AGM están hechos de materiales de alta alidad, verificados cada vez después de un control y están libres de los defectos de fabricación. Si a pesar de eso un producto comprador tiene un defecto (un defecto de fabricación o del material), el comprador tiene derecho a la reclamación, es decir a la reparación o a un cambio del producto comprado a coste del productor...

Garantía no abarca los deteriores causados por el uso inadecuado de un producto, es decir:

• uso, transporte o almacenamiento en las condiciones que pueden contribuir a la destrucción del bolso ( el estado aprietado, humedad entre ellos falta de la capucha impermeable en el caso de la lluvia), alta temperatura, o directa e intensiva insolación)

• inadecuada atención como: remojo, lavado, girado, plancha, uso de detergentos – actividades que están totalmente prohibidas ! Se admite sólo limpiar con un trapo mojado en el agua,

• demasiada carga (demasiado peso, rellenar a fuerza, empujar, etc.),

• uso inadecuado con destinación (p.e. transporte del líquido, cosas afiladas que pueden deteriorar un bolso),

• modificación del producto a propia cuenta,

• deterioro (intencional o sin querer, también en el caso de usar el producto sin cuidado sin ningún factor exterior o ingerencia de otras terceras personas )

Todas las reclamaciones hay que enviar por mail, fax o por telefóno y después de recibir su confirmación se puede mandar un producto a la dirección indicada para repararlo o cambiarlo (exclusivamente el productor decide sobre el modo de arreglar una reclamación).

El producto para cambiarlo o devolverlo debe tener un embalaje original ( para que durante el transporte no esté expuesto a ninguna deformación o deterioro) en el estado que no despierte reservas (no puede estar ni ensuciado ni arrugado) así para que sea capaz de venderlo de nuevo.

Aun a un producto mandado hay que cada vez adjuntar un talón o una cuenta en el caso de reclamación – también una corta descripción del defecto / o deterioro.

Sobre los deterioros visibles provocados durante el transporte y de la causa de la empresa del transporte hay que inmediatamente informar a un transportista, mientras que perjuicios ocultados durante 7 días.

Las reclamaciones más tarde a título de los daňos del transporte no van a ser consideradas. En el caso de desaparecer de un envío durante el transporte mandado por un cliente será responsable tanto el transportista como el cliente.

La empresa AGM se comprometerá a examinar detalladamente un producto reclamado y en el caso de considerar legitimidad de la reclamación a su reparación durante 30 días desde la fecha de suministrar o mandar un producto al lugar de la compra o directamente al productor. Cuando un producto tenga un deterioro reclamado no posible de repararlo, el cliente recibirá un producto Nuevo con garantía desde el momento de la fecha de su envío.

Se excluye todas las demandas que superan esta garantía así como al título de los defectos o uso indebido de los productos AGM. Los productos mandados sin acuerdo de la parte de la empresa AGM así como a expensas de la empresa no estáran aceptadas!

En el caso de reclamación por favor antes de mandar un producto contactar directamente con

Tel. 071 783246 3 o 7832464,

Fax: 071 7832466,

Email : info@AGM-bikers.com

AGM

ul. Buforowa 34

52-131 Wroclaw / POLAND

 

 

Gwaranacja na produkty „AGM“
Gwarancja na produkty zakupione bezpośrednio w firmie PB w Seeheim/Niemcy lub Wrocław / Polska jak i u jej
autoryzowanych dystrybutorów i dealerów (www.AGM-bikers.com) oraz na stoiskach AGM podczas zlotów,
targów motocyklowych oraz innych imprez opatrzone marką AGM wynosi w przypadku toreb motocykowych - 2
lata, zas w przypadku kaptur przeciwdeszczowych – 1 rok. Pozostałe akcesoria (produkty gratis) jak: siatka
bagażowa i pasek na ramię są wyłączone z gwarancji. Gwarancja zaczyna biec od daty kupna produktu.
Zapewniamy, ze produkty AGM wykonane są z najwyższej jakości materiałów, poddawane są każdorazowo
szczegółowej kontroli i są wolne od wad fabrycznych. Jeżeli mimo to zostal zakupiony produkt wadliwy (wada
wykonania lub materiałowa), Kupujacy ma prawo do reklamacji tj. naprawy lub wymiany zakupionego produktu
na koszt producenta..
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu tj:
- używanie, transportowanie czy przechowywanie w warunkach mogących przyczynić się do zniszczenia torby
(w stanie zgniecionym, wilgoć (w tym m.in. nieużywanie kaptura przeciwdeszczowego w przypadku
deszczu), wysoka temperatura, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie)
- niewłaściwa pielęgnacja jak: moczenie, pranie, wykręcanie, prasowanie, używanie detergentów itd. -
czynnosci te są całkowicie zabronione ! Dopuszczalne jest tylko czyszczenie wilgotną szmatką zmoczoną w
wodzie
- nadmierne obciążenie (za duży ciężar, wypychanie na siłę, szarpanie itp.)
- używanie niezgodne z przeznaczeniem (np. przewozenie produktow plynnych, tnacych mogacych uszkodzic
torbe)
- modyfikacje produktu na własną rękę
- uszkodzenie (celowe lub niezamierzone, również w wyniku niedbałego obchodzenia się z produktem,
działania czynników zewnętrznych czy ingerencji osób trzecich)
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać emailem, faksem lub telefonicznie i dopiero po otrzymaniu potwierdzenia
jej przyjęcia produkt może zostać wysłany na wskazany adres do naprawy lub wymiany (o sposobie załatwienia
reklamacji decyduje wyłącznie producent).
Produkt odsyłany na wymianę lub zwracany winien być oryginalnie zapakowany (w taki sposob aby w trakcie
normalnego transportu nie był narażony na deformacje czy uszkodzenia) w stanie nie budzącym zastrzeń (nie
może być zanieczyszczony czy zgnieciony) tak aby nadawał się do ponownej sprzedaży.
Do odsyłanego produktu należy każdorazowo dołączyć paragon lub rachunek a w przypadku reklamacji – również
krótki opis wady / uszkodzenia.
Widoczne szkody powstałe wskutek transportu i z winy firmy transportowej należy niezwłocznie zgłosić
bezpośrednio przewoźnikowi - zaś szkody ukryte - w ciągu 7 dni. Późniejsze reklamacje z tytułu szkód
transportowych nie będą uznawane. W przypadku zaginięcia w trakcie transportu przesylki nadanej przez klienta
odpowiedzialny jest klient i przewoźnik.
Firma PB zobowiązuje się do szczegółowego zbadania reklamowanego towaru i w przypadku uznania zasadności
reklamacji – do jego naprawy w ciagu 30 dni od daty dostarczenia bądź przysłania produktu do miejsca zakupu
lub bezpośrednio do producenta. Jeżeli reklamowana wada okaże się niemożliwa do usunięcia, klient otrzyma
nowy produkt, przy czym okres gwarancji zacznie biec od daty jego wysyłki do klienta.
Wszelkie roszczenia wykraczające poza zakres niniejszej gwarancji oraz z tytułu skutków następstwa wad lub
skutków niewłaściwego użytkowania produktów AGM są wykluczone.
Produkty wysyłane bez uzgodnienia na koszt firmy PB nie będą przyjmowane !
W przypadku reklamacji proszę zwrócić się przed wysyłką produktu bezpośrednio do :
Tel. 071 783246 3 lub 7832464, Fax: 071 7832466, Email : info@AGM-bikers.com
PB Sp. z.o.o.
ul. Karkonoska 10
59-015 Wrocław